Santa Clara University

LEAD Scholars Program

Chúng tôi hân hånh chào Çón quí phø huynh và các con em sinh viên ljn ñåi H†c Santa Clara (SCU). 

Chúng tôi hân hånh chào Çón quí phø huynh và các con em sinh viên ljn ñåi H†c Santa Clara (SCU).  Chúc mØng các em Çã ÇÜ®c nhÆn vào Çåi h†c.  Chúc mØng quí phø huynh Çã không quän khó nh†c nâng Ç« các em trên con ÇÜ©ng h†c vÃn Ç‹ ti‰n t§i Çåi h†c. Quy‹n hܧng dÅn này ÇÜ®c th¿c hin hÀu giúp Ç« quí phø huynh hi‹u bi‰ t thêm vế  SCU, vế nh»ng nguÒn nguyên liu SCU Çã có s¤n Ç‹ giúp Ç« sinh viên, và vế n‰p sÓng cûa sinh viên khi bܧc vào ngÜ«ng cºa ñåi H†c.  Vai trò cûa các bÆc cha mË rÃt là quan tr†ng trong cu¶c Ç©i cûa sinh viên h†c sinh.  S¿ khuy‰n khích và nâng Ç« cûa cha mË thÜ©ng hay có m¶t änh hܪng tÓt ÇËp trong s¿ thành công vế h†c vÃn và kinh nghim vế n‰p sÓng tåi Çåi h†c cûa các sinh viên.  Chúng tôi hy v†ng quy‹n hܧng dÅn này có th‹ giúp quí phø huynh hi‹u bi‰t thêm vế n‰p sÓng tåi Çåi h†c hÀu thÜ©ng xuyên nh¡c nhª và khuy‰n khích các em trên con ÇÜ©ng h†c vÃn.

N‰p SÓng ñåi H†c

  • Nói chung th©i gian tåi Çåi h†c là m¶t th©i gian thay Ç°i cho sinh viên.  Các em së b¡t ÇÀu trܪng thành và bi‰t t¿ lÆp nhiêu hÖn.  Các em së b¡t ÇÀu phäi t¿ khäo sát và ÇÎnh rõ nh»ng ÇÜ©ng Çi lÓi bܧc cho chính mình.  Thêm vào Çó, nh»ng khÓi lÜ®ng bài vª và nh»ng sinh hoåt ngoài gi© h†c ª trình Ƕ Çåi h†c, së Çòi hÕi nÖi các em rÃt là nhiếu th©i gi© và cÓ g¡ng hÖn là ª trình Ƕ trung h†c.
  • Các em thÜ©ng së phäi lÃy tØ 3 ljn 4 l§p h†c m ‡i khóa và phäi tÓn khoäng 3 ti‰ng rÜ«i ÇÒng hÒ vào l§p h†c cho m‡i môn m‡i tuÀn.  T°ng c¶ng gi© vào l§p nghe lý thuy‰t së chi‰m tØ 10 ljn 14 ti‰ng ÇÒng hÒ m¶t tuÀn.  Các em së còn phäi bÕ ra ít nhÃt 3 ti‰ng ÇÒng hÒ Ç‹ làm bài ª nhà cho m‡i m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ vào l§p h†c.  Có nghïa là các em së phäi bÕ ra khoäng 40 ti‰ng ÇÒng hÒ m¶t tuÀn Ç‹ làm bài vª ho¥c hÖn vào nh»ng kÿ thi.  Các kÿ thi tr¡c nghim thÜ©ng xäy ra vào gi»a khóa và cuÓi khóa.  Xin tham khäo bän lÎch kê vào Çoån cuÓi cûa quy‹n hܧng dÅn.
  • Và vì nh»ng nhu cÀu m§i này các em có th‹  së không có th©i gi© Ç‹ d¿ nh»ng bu°i tic ho¥c h†p m¥t gia Çình và làm nh»ng vic n¶i tr® l¥t v¥t nhÜ trܧc.  Cho dù các em muÓn ti‰p tøc g¡n bó v§i gia Çình, vic duy trì s¿ thæng b¢ng gi»a cu¶c sÓng gia Çình và Çåi h†c së không phäi là m¶t chuyn dÍ.
  • Các em së phäi cÀn m¶t th©i gian Ç‹ thích Ùng v§i nh»ng s¿ thay Ç°i nói trên.  Trong th©i gian thích Ùng này các em có th‹ së nh§ nhà, bÎ hånh ki‹m thÃp ho¥c có nh»ng khó khæn khác.  Xin quí vÎ lÜu š nh»ng ÇiŠu này và n‡ l¿c khuy‰n khích các em Çi tìm s¿ tr® giúp tØ các nguÒn nguyên liu nhà trÜ©ng Çã bày s¤n cho các em.
  • Các sª thích cûa các em cÛng có th‹ thay Ç°i.  ThÜ©ng thÜ©ng khi bܧc vào ngÜ«ng cºa Çåi h†c, các em không bi‰t h‰t ÇÜ®c tÃt cä các lãnh v¿c các em có th‹ h†c hÕi.  Thông thÜ©ng các em vào Çåi h†c v§i ý nghï së theo Çu°i m¶t ngành nào Çó nhÜng rÒi låi thay Ç°i ý ki‰n khi bi‰t ÇÜ®c có nh»ng ngành khác hay hÖn ho¥c h®p v§i khä næng cûa các em hÖn. 

 

 
Printer-friendly format