Santa Clara University

LEAD Scholars Program

Sumasalubong

Sumasalubong naming kayo at masaya kami sa pagdating ninyo dito sa Santa Clara University. Ginawa namin ang pamplet na ito para maibigay sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa Santa Clara University. Ang inyong estudyante ay maaaring maninibago sa colehiya. Kaya ang pamplet na ito ay para maalam ninyo kung papaano talaga magbabago ang buhay ng inyong anak. Marahil, ang pagtustusan ng mga magulang ay makakatulong sa pag-aaral ng inyong anak. Inaasahan namin na makakatulong ito sa inyong pagtustusan ng inyong estudyante.

Ang Buhay ng Inyong Estudyante

  • Sa heneral, ang pag-aaral sa isang kolehiya ay pwedeng magiging isang panahon nang pagbabago para sa inyong estudyante. Magiging mas malaya at masmagulang siya. Marahil, mas-kailanganin ang pagaaral, pagtatrabaho at mga iba’t ibang gawaain ng inyong estudyante kaysa mga gawaain sa mataas na paaralan.
  • Ang inyong estudyante ay maaaring makakuha nang masmaraming trabaho at gawaiing-bahay kaysa mga gawaain niya sa mataas na paaralan. Maaaring mag-aaral siya halos tatlong horas bawat kanyang klase, at karaniwan, may tatlong o apat na klase siya bawat semester. Samakatwid, maaaring mag-aaral siya ng halos sampu hanggang labing-apat na horas bawat linggo. Sa bawat horas sa klase, dapat niyang gawin ng mga tatlong horas nang gawaaing-bahay katulad ng mga mga linggu-linggong gawaaing-bahay at mga iba’t ibang papeles. Kaya, and inyong estudyante ay pwedeng mag-aral nang halos apat-na-pung horas bawat linggo, at maaaring masmarami dahil sa kanyang mga pagsusulit. Ang mga iksamen ay nangyayari sa umpisa o sa gitnaan ng bawat semester. Pakitingin sa kalendaryo sa dulo ng itong gido.
  • Dahil sa masmaraming gawain, ang inyong estudyante ay magiging masokupado. Hindi ito ibig sabihin na hindi na siya maaari makatulong sa bahay, o sa trabaho. Pwedeng pareho ang kanyang pagsasama sa inyong pamilya ngunit magiging masmahirap sa kanya na magtimbang ang kanyang buhay sa pamilya at sa kolehiya.
  • Ang pagbabago nang inyong estudyante sa buhay sa unibersidad ay maaaring matagal. Habang itong pagaakma, maaaring masbababa ang kanyang mga marka kaysa mga marka niya sa mataas na paaralan, maaaring siya’y magiging sabik sa pag-uwi, o mahihirapan siya sa ibang bagay. Sana’y batirin ninyo ang itong mga posibilidad, at suportahan ninyon siya’t pasiglahin mo siya na pumunta sa mga tagapayo dito sa Santa Clara University. Ang kanyang mga interes ay maaaring magbabago. Marahil, pagpasok niya sa unibersidad, hindi pa niya alam kung anong pwede niyang aralin. Kahit na nakapili na siya ng kurso pagpasok niya sa paaralan, possible na iibahin niya ito maya-maya.
 
Printer-friendly format